Λογιστικες

Στο  πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον των γραφείων μας και με  γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε επιμελώς.  Σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων πραγματοποιείται στους χώρους μας αλλά και στους χώρους των πελατών ανάλογα με την προτίμηση τους.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών.  
 • Εποπτεία Λογιστηρίου.
 • Οργάνωση / Απλοποίηση Λογιστικών Συστημάτων.
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).
 • Σχεδιασμό και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting).
 • Κατάρτιση Προϋπολογιστικών και Οικονομικών Καταστάσεων.  
 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Εισοδήματος, Φ.Π.Α, Παρακρατούμενων Φόρων κ.λ.π.).
 • Συγχωνεύσεις, Αποσχίσεις, Διασπάσεις και Εκκαθαρίσεις.
 • Πλήρη Ανάληψη Λογιστικών Υπηρεσιών.
 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών όλων των μορφών (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΕΠΕ ΙΚΕ ΑΕ).
 • Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας.
 • Σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας (ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ).
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.