Ελεγκτικες

H P&F Finance Ltd. προσεγγίζει τον έλεγχο ως υψηλού επιπέδου υπηρεσία προς όφελος όλων των κοινωνικών εταίρων. Ο έλεγχος αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για την επαλήθευση των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών στοιχείων με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι τελευταίας γενιάς αναλυτική και έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση του περιβάλλοντος και των λειτουργιών της επιχείρησης σας.

Η P&F Finance Ltd προσφέρει ελεγκτικές υπηρεσίες που βασίζονται στη διεθνή μεθοδολογία ελεγκτικών προτύπων και στη γνώση των απαιτήσεων κάθε ελεγκτικής περιοχής. Η ελεγκτική μεθοδολογία της P&F Finance Ltd βασίζεται στην εκτίμηση του κινδύνου και είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, ενώ παράλληλα συνεχώς ενημερώνεται για νέες τεχνικές εξαγγελίες και νέες βελτιωμένες πρακτικές. Με την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας προσφέρουμε μια υπηρεσία προσαρμοσμένη σε κάθε πελάτη η οποία δίνει έμφαση στον έγκαιρο προγραμματισμό και κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Σκοπός είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεσματικό, αποδοτικό και ανεξάρτητο έλεγχο που πραγματοποιείται έγκαιρα από έμπειρους επαγγελματίες.

Διενεργούμε τον έλεγχο με στόχο να αποκτήσουμε μια ξεκάθαρη και ορθή εικόνα της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας κυρίως τρεις διαφορετικές ελεγκτικές μεθόδους:

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:

 • Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι με τα Διεθνή ή Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα .
 • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων εταιρειών για λογαριασμό των μετόχων και των εταίρων τους.
 • Ειδικοί έλεγχοι ατασθαλιών.
 • Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων υποκαταστημάτων αλλοδαπών εται¬ρειών για λογαριασμό της μητρικής.
 • Έλεγχοι θυγατρικών ή/και υποκαταστημάτων ελληνικών εταιρειών στο εξω¬-τερικό.
 • Εκκαθαρίσεις .
 • Έλεγχοι ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
 • Ειδικοί έλεγχοι (Due Diligence).
 • Εσωτερικοί έλεγχοι.
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι.
 • Εκτίμηση Κινδύνου της Εταιρίας
 • Εκτίμηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Εκτίμηση της κερδοφορίας της Εταιρίας
 • Επισκόπηση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Διαδικασίες αναλυτικής διερεύνησης
 • Έλεγχοι δικαιωμάτων (Royalty audits)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμογής οικονομικών καταστάσεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην σύνταξη και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων