Επενδυτικες Συμβουλες

Η υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές, επενδυτική διαδικασία, δείκτες αναφοράς και στόχους απόδοσης και κινδύνου με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Βασική διαφοροποίηση αποτελεί η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή. Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για επενδυτές που αισθάνονται ότι έχουν την δυνατότητα και τον χρόνο να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αύξησης/μείωσης θέσης ή συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο τους ενώ ταυτόχρονα μπορούν να απορρίψουν επιμέρους επενδυτικές προτάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν οι τελευταίες οδηγούν σε σημαντικές αποκλίσεις από το προσυμφωνημένο προφίλ κινδύνου, η εταιρία δύναται να ζητήσει από τον πελάτη την αποδοχή ενός προφίλ υψηλότερου κινδύνου ή ακόμα να ζητήσει την αντικατάσταση  της υπογεγραμμένης σύμβασης.

Όπως και στην περίπτωση των συμβάσεων διαχείρισης των χαρτοφυλακίων εντολής, η σύμβαση επενδυτικών συμβουλών μπορεί να είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη, έχοντας σαν στόχο την υπέρ-απόδοση έναντι κάποιου δείκτη αναφοράς που συμφωνείται με τον πελάτη. H επίτευξη του στόχου μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής διαφόρων επενδυτικών στρατηγικών, όπως για παράδειγμα μέσω της τακτικής ανακατανομής κεφαλαίων ή μέσω επιλογής αντισταθμιζόμενων θέσεων όπως π.χ. ζεύγη θέσεων (pairs trading). Τα τελευταία αποτελούν επενδυτική στρατηγική, ουδέτερη σε σχέση με την πορεία της αγοράς, όπου μία θέση αγοράς σε ένα τίτλο αντιστοιχίζεται από μία θέση πώλησης σε έναν άλλο, σε μία προαποφασισμένη αναλογία, με την εκτίμηση ότι η απόκλιση μεταξύ των τίτλων θα επιστρέψει κοντά στο ιστορικό της μέσο όρο (mean reversal). Σε αυτή τη περίπτωση κάθε εντολή - για την οποία ο πελάτης δίνει την συγκατάθεσή του - έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, μέγιστο όριο ζημιάς καθώς και υπολογισμένη συνεισφορά κινδύνου στον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.    

Το επίπεδο κινδύνου είναι προκαθορισμένο και ελέγχεται κάθε φορά που μία επενδυτική πρόταση αυξάνει ή μειώνει την συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο.

Η υπηρεσία επενδυτικών συμβουλών χρεώνεται με αμοιβή διαχείρισης ενώ ορισμένοι τύποι  χαρτοφυλακίων λειτουργούν και με αμοιβή υπέρ-απόδοσης. Όλες οι αμοιβές υπολογίζονται τριμηνιαία, ενώ στις αμοιβές υπέρ-απόδοσης ισχύει η αρχή high-watermark.